Go to Top

Postanite član

ČLANOVI

 • Punopravni član Udruženja može biti svako pravno lice koje je registrovano pri trgovinskim registrima u Republici Srbiji ili Republici Grčkoj, koje predstavlja grčke ekonomske interese u najširem smislu i želi da pomogne u ostvarivanju glavnih ciljeva Udruženja i prihvata Statut Udruženja.
 • Pridruženi član Udruženja može biti svako pravno lice registrovano pri trgovinskim registrima u drugim zemljama, koje predstavlja grčke ekonomske interese u najširem smislu i želi da pomogne u ostvarivanju glavnih ciljeva Udruženja i prihvata Statut Udruženja.
 • Počasni članovi su pojedinci – javne ličnosti, poslovni ljudi, naučnici ili političari koji mogu da doprinesu razvoju Udruženja, a u skladu sa njeg ovim ciljevima. Odluku o izboru počasnih članova donosi Upravni odbor.

PROCEDURA UČLANJENJA

Kompanija koja želi da postane član treba da podnese sledeća dokumenta sekretarijatu Helenskog Privrednog Udruženja:

 1. Odluka kompanije kojom nadležni organ odlučuje da postane član privrednog udruženja, kao u primeru dole:
  „Kompanija ___ odlučuje da postane jedan od članova Helenskog privrednog udruženja, neprofitnog udruženja koje je registrovano pred Agencijom za privredne registre u Beogradu i donosi odluku da uplati iznos od ___ dinara na ime učlanjenja, kao i godišnju članarinu od ___ dinara. Gospodin ____ je ovlašćen da preduzima sve pravne i druge radnje u vezi sa članstvom u Udruženju, potpisuje i overava potrebna dokumenta u ime i za račun kompanije ili da dâ punomoćje sa istim ovlašćenjima trećoj osobi. Gospodin ___ je, takođe, ovlašćen da predstavlja kompaniju na Generalnoj Skupštini Udruženja i ovlašćen je da glasa i učestvuje u radu Generalne Skupštine Udruženja prema svojim mogućnostima, bez ograničenja.“
  Navedena odluka treba da bude na srpskom jeziku, na memorandumu kompanije, potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica, u skladu sa Statutom preduzeća i ostalim internim dokumentima.
 1. Rešenje o upisu u registar  Agencije za privredne registre,  (kopija)
 2. Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje – OP obrazac (kopija)
 3. Ispunjen zahtev za učlanjenje (preuzmite zahtev za učlanjenje)

KATEGORIJE ČLANSTVA

Helensko privredno udruženje Srbije ima tri (3) kategorije članstva:

 • Kompanije sa godišnjom prodajom preko 10 miliona €
  Učlanjenje: 30.000 RSD
  Članarina: 100.000 RSD

Ovi članovi su „Veliki sponzori” i uživaju privilegije, poput:

– Posebne mogućnosti promocije kao „Velikih sponzora” na internet stranici Udruženja, kao i na svakoj manifestaciji i promociji Udruženja
– Promocija „Velikih sponzora” putem elektronske signature Udruženja
– Prioritet poziva na manifestacije na koje je pozvan U.O. Udruženja
– Besplatno učešće na manifestacijama Udruženja (po odluci U.O. za određenu manifestaciju)

 • Kompanije sa godišnjom prodajom 1 – 10 miliona €
  Učlanjenje: 10.000 RSD
  Članarina: 30.000 RSD
 • Kompanije sa godišnjom prodajom do 1 milion €
  Učlanjenje: 10.000 RSD
  Članarina: 20.000 RSD

Napomena: kada se učlanjenje obavlja u  toku godine, uplaćuje se deo prve godišnje članarine u skladu sa periodom učlanjenja (prema broju meseci preostalih do kraja godine)